Skilmálar um Já Gagnatorg

1. gr. Almenn ákvæði

Skilmálar þessir taka til aðgangs að Já Gagnatorgi, sem veitir þjónustukaupanda aðgang að upplýsingum úr Þjóðskrá og/eða Fyrirtækjaskrá í samræmi við skilmála samnings þessa, sbr. meðal annars 3. gr. samningsins. Með samþykki sínu („haki“) staðfestir þjónustukaupandi að hann hafi lesið skilmálana, kynnt sér efni þeirra til hlítar og samþykki þá í einu og öllu. Já annast eingöngu miðlun upplýsinga úr þjóð- og fyrirtækjaskrá, að því marki sem slíkt er heimilt á grundvelli samnings á milli Já og Þjóðskrár og/eða Ríkisskattstjóra annars vegar, og á grundvelli samnings á milli þjónustukaupanda og Þjóðskrár og/eða Ríkisskattstjóra hins vegar. Já annast þannig hvorki vinnslu upplýsinga né ber nokkra ábyrgð á inntaki þeirra. Já ber jafnframt enga ábyrgð, hverju nafni sem nefnist, á hvers konar skyldum Þjóðskrár og/eða Ríkisskattstjóra gagnvart þjónustukaupanda á grundvelli samnings þeirra í millum.

2. gr. Já Gagnatorg – tegund skoðunaraðgangs

Skoðunaraðgangur þjónustukaupanda tekur m.a. til eftirfarandi upplýsinga, en hvaða upplýsingum þjónustukaupandi hefur aðgang að veltur á þeim samningi sem þjónustukaupandi hefur gert við Þjóðskrá Íslands og Ríkisskattstjóra.

Þjóðskrá

Nafn einstaklings

Kennitala

Lögheimili

Póstnúmer

Póststöð

Bannmerking

Nafn og póstfang umboðsmanns

Fjölskyldunúmer

Kyn

Hjúskaparstaða

Kennitala maka

Lögheimiliskóði

Nafnnúmer

Ríkisfang

Fæðingarstaður

Fæðingardagur

Lögheimiliskóði 1.12 sl.

Dags. Nýskráningar

Síðasta lögheimili á Íslandi

Nýr á skrá

Afdrif

Dags. Síðustu breytinga

Dags. Nýskráningar

Ríkisfang

Kyn

Fyrirtækjaskrá

Nafn

Kennitala

Heimilisfang

Sveitarfélag

Sveitarfélag lögheimilis

Rekstrarform

Kennitala forsvarsmanns

Dags. síðustu breytingar á skráningu fyrirtækis

Virðisaukaskattsnúmer

Dagsetningu nýskráningar

Tegund starfsemi

Íslensk atvinnugreinaflokkun (ÍSAT númer og heiti)

Dags. brottfellingar

Kennitala/nafn ef breyting hefur orðið

Horfinnaskrá

Nafn einstaklings

Kennitala

Lögheimili við andlát

Sveitarfélag

Andlátsdagur

Kyn

Hjúskaparstaða

Kennitala maka

Afdrif

Nafnnúmer

Gata og hús

Utangarðsskrá

Nafn einstaklings

Kennitala

Dvalarstaður/götuheiti

Póstnúmer

Póststöð dvalarstaðar

Sveitarfélag

Kennitölubeiðandi

Símaskrá

Nafn rétthafa

Starfsheiti*

Heimilisfang*

Símanúmer

Kennitala*

Póstnúmer*

Bannmerking ef við á*

Veffang*

Netfang*

Samfélagsmiðlar*

Opnunartími fyrirtækja*

Stjörnugjöf fyrirtækja*

Einkvæmt auðkenni*

Kortahnit rétthafa númera*

Korta preview myndir*

360° preview myndir*

*Stjörnumerktar upplýsingar, þ.á m. kennitölur, eru ekki innifaldar í Grunnþjónustu.

3. gr. Heimildir og skyldur þjónustukaupanda

Þjónustukaupanda er skylt að gera samning við Þjóðskrá Íslands og/eða Ríkisskattstjóra um rafræn afnot af þjóðskrá og/eða fyrirtækjaskrá áður en miðlun getur hafist. Hafi þjónustukaupandi þegar gildan samning við Þjóðskrá Íslands og/eða Ríkisskattstjóra um rafræn afnot af skránum þarf þjónustukaupandi ekki að gera nýjan samning. Aðgangur þjónustukaupanda að upplýsingum, sbr. 2. gr. samningsins, og hvers konar úrvinnsla þeirra, er háð samningum þjónustukaupanda við Þjóðskrá og/eða Ríkisskattstjóra og gildandi lögum hverju sinni. Þjónustukaupanda er þannig skylt að fara eftir þeim samningum og skilmálum sem Þjóðskrá Íslands og/eða Ríkisskattstjóri setja um notkun, þ.m.t. vinnslu og meðferð, á þeim skrám sem miðlað er til þjónustukaupanda. Aðgangur þjónustukaupanda að upplýsingum úr gagnagrunni Já („Gagnagrunni Já“), sbr. 2. gr. samningsins, er eingöngu til einkanota, án tillits til hvort upplýsingarnar eru fengnar beint frá Já eða í gegnum endursöluaðila. Hvers konar eintakagerð, miðlun og vinnsla upplýsinganna úr hendi þjónustukaupanda er óheimil nema með skriflegu leyfi Já. Þjónustukaupanda er meðal annars óheimilt, án skriflegs samþykkis Já, að (a) afrita, breyta, dreifa, leigja, lána, selja, markaðssetja, gefa út eða framleiða nokkurt efni sem byggir á Gagnagrunni Já, (b) vendismíða, afkóða, eða á annan hátt reyna að komast að frumkóða Gagnagrunns Já, (c) nota Gagnagrunn Já á þann hátt að veittur sé aðgangur með fjöldaniðurhali að upplýsingum úr Gagnagrunninum, (d) nota Gagnagrunn Já að hluta eða í heild til samnýtingar með öðrum vörum og/eða forritum, þ.m.t. leiðsögutækjum og smáforritum, og (e) nota Gagnagrunn Já til að útbúa gagnagrunna, t.d. af stöðum eða öðrum skráningum. Þjónustukaupanda er kunnugt um og viðurkennir skilyrðislaust að Gagnagrunnur Já njóti verndar sem verk samkvæmt höfundalögum nr. 73/1972, sbr. meðal annars 6. og 50. gr. laganna. Þjónustukaupanda er eins ljóst að Gagnagrunnur Já kann að geyma höfundaréttarlega varið efni sem er verndað samkvæmt almennum rétti höfundaréttar. Samningurinn hefur ekki í för með sér neins konar yfirfærslu á réttindum, þ.m.t. höfundarétti, frá einum samningsaðila til annars. Þjónustukaupanda er ljóst að tilgreindar upplýsingar úr Gagnagrunni Já og meðferð þeirra geta notið verndar sem persónuupplýsingar samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þjónustukaupandi hefur upplýst að notkun persónuupplýsinga, taki aðgangurinn til slíkra upplýsinga, sbr. 2. gr. samningsins, sé í málefnalegum tilgangi og nauðsynleg til að tryggja örugga persónugreiningu og fullnægi að öðru leyti skilyrðum 8. gr. laga nr. 90/2018, sbr. og 9. gr. laga nr. 90/2018. Er aðgangur þjónustukaupanda að upplýsingum veittur á þeirri forsendu og ber þjónustukaupandi ábyrgð á því að öll meðferð og vinnsla persónuupplýsinga sé í samræmi við lög nr. 90/2018, með síðari breytingum, og samning þjónustukaupanda við Þjóðskrá og/eða Ríkisskattstjóra.

4. gr. Sérstakir skilmálar

Þjónustukaupandi undirgengst að Já veiti Þjóðskrá Íslands og Ríkisskattstjóra aðgang að upplýsingum um þjónustukaupanda, þ.e. [●], ásamt mánaðarlegu yfirliti á notkun hans á þeim skrám sem miðlað er til hans. Yfirlitin eru meðhöndluð sem trúnaðargögn. Þjónustukaupandi undirgengst að fara eftir siðareglum Já um heiðarlega viðskiptahætti, heiðarlega og sanngjarna framkomu við viðskiptavini og að upplýsingar úr Gagnagrunni Já verði aldrei notaðar með þeim hætti að misboðið geti almenningi eða öðrum þeim sem skráðir eru í Gagnagrunn Já. Þjónustukaupandi undirgengst að upplýsingatækniöryggi þjónustukaupanda sé fullnægjandi. Þjónustukaupandi undirgengst að fylgja í hvívetna lögum nr. 81/2003 um fjarskipti, þ.m.t. 46. gr. laganna um óumbeðin fjarskipti, og lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. sbr. jafnframt 3. gr. samnings þessa.

5. gr. Vanefndaúrræði. Ábyrgðartakmarkanir

Um vanefndir og vanefndaúrræði fer eftir almennum reglum kröfuréttar, sbr. þó 2. og 3. mgr. Þrátt fyrir 1. mgr. skal skaðabótaréttur hvors samningsaðila ætíð bundinn við beint tjón. Óbeint tjón, þ.á m. samningshagsmunatjón, fæst því ekki bætt. Framangreind ábyrgðartakmörkun á ekki við sé brotið gegn trúnaðarákvæði 6. gr. Ekki getur komið til bótaskyldu úr hendi Já vegna niðritíma né vegna áreiðanleika upplýsinga, sbr. einnig hér 2. mgr. 1. gr.

6. gr. Trúnaður

Gæta skal fyllsta trúnaðar um öll gögn og upplýsingar er skilmálarnir taka til. Aðilar skuldbinda sig meðal annars til að gæta fyllsta trúnaðar um hvers konar gögn og upplýsingar mótteknum frá gagnaðila, þ.m.t. upplýsingum um stjórnunarlegar, fjárhagslegar eða tæknilegar aðstæður gagnaðila, og aðrar aðstæður varðandi rekstur, viðskipti eða atriði sem ætla má að teljist til trúnaðarupplýsinga. Trúnaðarskyldan gildir áfram eftir að notkun á þjónustunni lýkur.

7. gr. Lausn ágreiningsmála

Komi upp ágreiningsefni, sem ekki tekst að leysa úr, skulu þau rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.